2015

De hekslootpolder en het landje van Gruijters zijn unieke en kwetsbare natuurgebieden tussen Spaarndam en Haarlem. Het Landje van Gruijters in het Noord westen is een uniek gebied voor waadvogels met een voorkeur voor half brak water.

Meer dan 25 jaar strijdt de vereniging tot behoud van de hekslootpolder zeer succesvol voor behoud van dit unieke natuurgebied. Het bestaan dat werd bedreigd door wegen bouw en project ontwikkelaars, die dit kwetsbare en essentiële ecosysteem voor altijd wilden verwoesten. www.heksloot.nl

Nu dient dit stuk prachtige natuur weer als rust en broedplaats voor vele trekvogels en ook vaste gasten. De grote aantallen grutto’s zijn een levende reclame voor de polder. In de lente komen met honderden tegelijk foerageren. Een fascinerend gezicht en zeker ook geluid.

 

grote groepen grutto's 1 kluut in de zwerm grutto's Grutto Grutto landje van Gruijters Kleine plevier Futen balts Visdiefje Kluten Kluut landje van Gruijters Kleine plevier Kievit Mannetje slobeend Tureluur landing Tureluur Tureluur Tureluur Zwarte ruiter Bosruiter bonte strandloper Bergeend vrouwtje Bergeend Landje van Gruijters Lepelaar Lepelaar Laatste maal voeren op het nest/Lepelaars Lepelaar uit het nest gezet, haakt nog met zijn sn Gierzwaluw in vlucht Boeren zwaluw Boeren zwaluw kemphanen, Landje van Gruijters Torenvalk grauwe gans formatie vliegen formatie vliegen grauwe gans aalscholver Fazant Fazant duiven meerkoet op pad Winter taling scholekster scholekster Buizert in de houtrak polder Hermelijn